Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die World of Weights doet en op alle overeenkomsten die zij sluit.

1.2 De wederpartij van World of Weights wordt aangeduid als het lid.

1.3 Bij strijd tussen de inhoud van de tussen World of Weights en het lid gesloten overeenkomst en deze algemene voorwaarden, gelden de bepalingen uit de overeenkomst.

Artikel 2 Overeenkomst

2.1 De overeenkomst komt tot stand door aanmelding op de website van World of Weights, www.worldofweights.nl.

2.2 Als het lid minderjarig is, dient de inschrijving online door zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger te worden ondertekend.

2.3 De overeenkomst is strikt persoonlijk en derhalve niet overdraagbaar aan derden.

Artikel 3 Duur en beëindiging

3.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van zes (6) maanden. In deze periode is het wel mogelijk om de abonnementsvorm te verhogen, maar niet om de abonnementsvorm te verlagen.

3.2 Opzegging is mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) kalendermaand. Tussentijdse opzegging is mogelijk met inachtneming van die ene maand.

3.3 Als er geen opzegging heeft plaatsgevonden, wordt de overeenkomst voor onbepaalde duur voortgezet.

3.4 Overeenkomsten die voor onbepaalde duur zijn voortgezet kunnen op ieder moment met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) kalendermaand worden opgezegd.

3.5 Bij wijziging van abonnementsvorm zal de nieuwe abonnementsvorm per ingang van de nieuwe kalendermaand ingaan waarbij aanstonds het nieuwe tarief zal worden berekend. Vanaf deze wijziging gaat een nieuwe contractperiode in van zes (6) maanden en gelden dezelfde regels.

3.6 Opzegging of wijziging van abonnementsvorm dient uitsluitend schriftelijk of per e-mail aan het correspondentieadres, contact@worldofweights.nl onder het kenmerk “opzegging” of “wijziging abonnement” te geschieden. World of Weights is niet verantwoordelijk voor ontvangst van de opzegging.

3.7 Als het lid minderjarig is, dient de opzegging door zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger plaats te vinden.

3.8 Bij langdurige afwezigheid van het lid, een periode van minimaal twee (2) aaneengesloten maanden, kan het lid World of Weights vragen zijn/haar abonnement tijdelijk stop te zetten (= bevriezen). Dit dient schriftelijk of per e-mail te geschieden en dient minimaal één (1) maand van te voren kenbaar te zijn gemaakt (dit kan niet met terugwerkende kracht). Het lid heeft geen recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.

Artikel 4 Prijs en prijswijziging

4.1 Het lidmaatschapsgeld wordt vooraf overeengekomen.

4.2 World of Weights heeft het recht om het lidmaatschapsgeld te wijzigen. Een prijswijziging wordt door World of Weights één maand voorafgaand aan haar leden medegedeeld. Het lid heeft het recht om de overeenkomst binnen vier (4) weken na bekendmaking te ontbinden.

4.3 Als de prijswijziging zoals bedoeld in artikel 4 plaatsvindt op basis van het prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties of voortvloeit uit de wet, zoals prijswijzigingen terzake van BTW, heeft het lid niet de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden, tenzij de prijswijziging plaatsvindt binnen drie (3) maanden na het sluiten van de overeenkomst.

Artikel 5 Verplichtingen van het lid

5.1 Het lid dient wijzigingen in zijn postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer of telefoonnummer direct aan World of Weights mede te delen.

5.2 Het lid houdt zich aan de door World of Weights gegeven instructies en volgt de aanwijzingen van de door World of Weights aangestelde medewerkers op. Het niet naleven van deze verplichting door het lid geeft World of Weights het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

Artikel 6 Betaling

6.1 Met de eerste betaling via iDeal geeft het lid toestemming voor automatische incasso van het lidmaatschapsgeld voor alle opvolgende betalingsverplichtingen.

6.2 Het lidmaatschapsgeld is bij vooruitbetaling verschuldigd en wordt door middel van automatische incasso rond de 28e van de lopende maand geïncasseerd. Wanneer deze incasso niet kan worden uitgevoerd ontvangt het lid een digitale/schriftelijke herinnering. Vervolgens wordt er rond de 15e van de volgende maand opnieuw geïncasseerd. Wanneer het lidmaatschapsgeld rond de 15e weer niet kan worden geïncasseerd ontvangt het lid een schriftelijke aanmaning en wordt het lidmaatschapsgeld verhoogd met € 5,00 administratiekosten. Het lid krijgt dan 10 dagen de gelegenheid om alsnog de openstaande post(en) inclusief de administratiekosten te voldoen. Dit kan door middel van contante of pin betaling bij World of Weights.

6.3 Als het lidmaatschapsgeld op de laatste dag van de lopende maand niet is geïncasseerd, is het lid rente aan World of Weights verschuldigd. De rente bedraagt 1,5% per maand. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien als een volle maand.

6.4 Als het lid niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is World of Weights bevoegd om de vordering ter incasso aan haar incassopartner uit handen te geven. Alle daarbij komende kosten worden op het lid verhaald met een minimum van 15% over het totale op te eisen bedrag.

6.5 Als het lid niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, wordt het gehele door het lid aan World of Weights verschuldigde bedrag, zowel de achterstallige maandelijkse termijn(en) als de tot en met het einde van de looptijd van de overeenkomst verschuldigde maandelijkse termijn(en), direct en ineens opeisbaar. World of Weights heeft het recht om het totaalbedrag door middel van automatische incasso te incasseren.

6.6 World of Weights heeft bij een betalingsachterstand het recht het lid de toegang te weigeren en de overeenkomst te ontbinden.

6.7 Als het lid geen gebruik maakt van de aangeboden sportactiviteiten of daar fysiek niet toe in staat is, blijft het lid het lidmaatschapsgeld verschuldigd. Dit is slechts anders als het lid een door World of Weights ondertekende verklaring omtrent het opschorten van betalingsverplichtingen kan tonen. Deze verklaring dient door het lid bij World of Weights te worden aangevraagd. Het afgeven van de verklaring staat uitsluitend ter beoordeling van World of Weights.

6.8 World of Weights behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden, de daarin opgenomen huisregels en de openingstijden te wijzigen. Dit kan niet tot een teruggave van lidmaatschapsgeld leiden.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1 Het lid is zich ervan bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van de sport risico’s met zich brengen. Het lid verklaart hierbij dat hij/zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen zal ontvangen voor eigen rekening en risico. Derhalve zullen alle kosten van enig ongeluk, ongeval en/of letsel in de ruimste zin des woord geheel door hem/haar worden gedragen.

??7.2 World of Weights is slechts aansprakelijk voor schade die het lid lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan World of Weights toe te rekenen tekortkoming. De aansprakelijkheid van World of Weights is beperkt tot het bedrag waarvoor World of Weights aanspraak kan maken op een uitkering van haar verzekeraar.

7.3 World of Weights is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van eigendommen, voor zover World of Weights maatregelen heeft genomen ter voorkoming van schade aan of vermissing van eigendommen. Verder wordt iedere aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel uitgesloten. Het lid zal World of Weights en/of haar leiding en instructeurs geheel en volledig vrijwaren voor alle aanspraken van derden in de ruimste zin des woord.

7.4 Het lid is tegenover World of Weights aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van het lid komt.

Artikel 8 Klachten

8.1 Het lid dient klachten over de uitvoering van de overeenkomst zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier (4) weken nadat het lid de gebreken heeft geconstateerd, schriftelijk aan World of Weights kenbaar te maken. Het niet tijdig indienen van een klacht kan tot gevolg hebben dat het lid zijn rechten terzake verliest.

Artikel 9 Wanprestatie en overmacht

9.1 Het lid is bekend met de huisregels die gelden voor World of Weights en dienst zich akkoord te verklaren met deze regels door op het inschrijfformulier de akkoordverklaringen aan te kruisen en het formulier te ondertekenen. Het lid is verplicht om zich tijdens iedere activiteit met World of Weights zich overeenkomstig de huisregels te gedragen.

9.2 Bij misdraging van het lid of een ander lid van World of Weights, waaronder het overtreden van de huisregels, is de leiding  bevoegd het lid c.q. de desbetreffende persoon  te verwijderen en diens verbintenis met World of Weights eenzijdig op te zeggen, zonder recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.

Artikel 10 Lessen

10.1 De abonnementsvormen van World of Weights zijn gebaseerd op een wekelijkse cyclus. Indien er afwezigheid is door welke omstandigheid dan ook is het niet mogelijk om de lessen mee te nemen naar de daar opvolgende weken en er bestaat geen recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.

10.2 World of Weights behoudt zich het recht voor om haar openingstijden te wijzigen.

10.3 De lessen van World of Weights zullen in vakantieperiodes en op officiële en erkende feestdagen volgens een aangepast rooster verlopen. Het aangepaste rooster zal bekend worden gemaakt via e-mail en zal in de box opgehangen worden. Er bestaat geen recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.

10.4 World of Weights behoudt zich het recht voor de Gym te sluiten op erkende feestdagen en schoolvakanties zonder recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.

10.5 World of Weights behoudt zich het recht geplande lessen uit te stellen of te annuleren in verband met een naar het oordeel van World of Weights te gering aantal deelnemers, vakantie, ziekteverzuim van de instructeur, enig vorm van overmacht of andere door World of Weights te bepalen omstandigheden zonder recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.

10.6 Bij langdurige afwezigheid van een instructeur van World of Weights zal World of Weights geheel onverplicht zo spoedig mogelijk proberen zorg te dragen voor een normale voortgang van de lessen.

Artikel 11 Voorwaarden speciale tarieven

11.1 Personal Training: Wanneer het lid niet in staat is om te komen trainen dan dient hij/zij zich 24 uur voor aanvang van de training telefonisch af te melden. Indien het lid zich niet op tijd afmeldt zal de training in rekening worden gebracht.