Disclaimer

arrow-down

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op www.worldofweights.nl. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer en privacystatement.

1. Gebruik van de website
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel World of Weights met het samenstellen en onderhouden van deze website zorgvuldig gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan World of Weights niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. World of Weights garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Afname van een van de producten/diensten van World of Weights via deze website garandeert u niet van resultaat, de resultaten verschillen per persoon. World of Weights wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website nadrukkelijk van de hand.

2. Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer World of Weights links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door World of Weights worden aanbevolen. World of Weights aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door World of Weights niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

3. Informatie gebruiken
World of Weights behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van World of Weights of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

4. Wijzigingen
World of Weights behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer en privacystatement, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

5. Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

 

ARTIKEL 1 – ALGEMEEN

 1. Door inschrijving bij World of Weights verklaart u zich akkoord met de voorwaarden en regels zoals hieronder staat beschreven.
 2. Bij minderjarigen (onder de 16 jaar) is een handtekening van een ouder of een andere wettige vertegenwoordiger verplicht.

 

ARTIKEL 2 – AANSPRAKELIJKHEID

 1. World of Weights en/of haar leiding en Trainers aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemer.
 2. World of Weights en/of haar leiding en Trainers aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk- of lichamelijk letsel en daaruit voortvloeiende schade.
 3. De deelnemer verklaart hierbij dat hij/zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen zal ontvangen voor eigen rekening en risico. Derhalve zullen alle kosten van enig ongeluk, ongeval en/of letsel in de ruimste zin des woord geheel door hem/haar worden gedragen.
 4. De deelnemer is zich ervan bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg-)schade die ten gevolge beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan, voor eigen risico neemt.
 5. De deelnemer zal World of Weights en/of haar leiding en Trainers geheel en volledig vrijwaren voor alle aanspraken van derden in de ruimste zin des woord.

 

ARTIKEL 3 – LIDMAATSCHAP

 1. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan niet aan derden worden overgedragen.
 2. Het lidmaatschap geldt voor onbepaalde tijd en loopt tot wederopzegging.
 3. Indien het lidmaatschap niet tijdig wordt opzegt, wordt deze automatisch met dezelfde periode verlengd.
 4. Voor het lidmaatschap geldt dat er kan worden opgezegd met ingang van de eerst volgende maand, een opzegtermijn van één kalendermaand is niet van toepassing; Opzeggingen dienen per e-mail te worden ingediend.
 5. Een wijziging van de lidmaatschapsvorm is mogelijk. Dit dient per e-mail te geschieden of kan via het inschrijfsysteem worden geregeld door het lid zelf. De nieuwe lidmaatschapsvorm zal per ingang van de nieuwe kalendermaand ingaan waarbij aanstonds het nieuwe tarief zal worden berekend. De deelnemer heeft geen recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook. Bij aanpassen via het inschrijfsysteem geldt de zelfgekozen wijzigingsdatum en zal verrekening automatisch plaatsvinden.
 6. Het is mogelijk om een abonnement te pauzeren in geval van een lange reis, voor en/of na een bevalling of bij een langdurige blessure. Een pauze kan worden ingelast voor een minimum van één kalendermaand en voor maximaal zes kalendermaanden. Na de afgesproken pauze periode gaat het abonnement weer automatisch volgens de normale procedure lopen. Een pauze kan worden aangevraagd per e-mail, uiterlijk voor de 15e van de maand voorafgaande aan de ingangsdatum van de gewenste pauze. Het abonnementstarief wordt tijdens de pauze verlaagd naar €10.

 

ARTIKEL 4 – HUISREGELS

 1. De deelnemer dient zich te houden aan de door World of Weights gegeven instructies en vastgestelde reglementen ten aanzien van onder andere kleding, noodzakelijke orde en discipline.
 2. Bij overtreding van deze instructies en/of reglementen is World of Weights gerechtigd de deelnemer de toegang tot de box te ontzeggen en het lidmaatschap eenzijdig en per direct te beëindigen, zonder dat dit zal leiden tot vermindering of teruggave van de lidmaatschapskosten.

 

ARTIKEL 5 – LESSEN

 1. World of Weights behoudt zich het recht voor om openingstijden te wijzigen.
 2. Op officiële of erkende feestdagen mag World of Weights de deuren sluiten of de openingstijden aanpassen.
 3. World of Weights behoudt zich het recht voor geplande lessen uit te stellen of af te lasten in verband met een naar het oordeel van World of Weights te gering aantal deelnemers, vakantie, ziekte verzuim van de instructeur, enig vorm van overmacht of andere door World of Weightst te bepalen omstandigheden zonder recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.
 4. Bij langdurige afwezigheid van een trainer van World of Weights zal World of Weights geheel onverplicht zo spoedig mogelijk proberen zorg te dragen voor een normale voortgang van de lessen. 

 

ARTIKEL 6 – BETALINGSTERMIJN / INCASSO

 1. Het bij inschrijving overeengekomen lesgeld kan door World of Weights eenmaal per jaar worden verhoogd.
 2. Indien de verschuldigde bedragen niet binnen 14 kalenderdagen zijn voldaan, wordt de deelnemer voor de laatste keer in de gelegenheid gesteld om voor voldoende saldo zorg te dragen of zelf het verschuldigde bedrag te voldoen.
 3. Indien de deelnemer na een periode van vier weken nog steeds in gebreke gebleven is, wordt de vordering en alle nog te incasseren termijnen van het abonnement uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van de deelnemer.
 4. Het lesgeld is ook verschuldigd indien de deelnemer, om welke reden dan ook, niet in staat is om aan de lessen deel te nemen. Dit is slechts anders indien de deelnemer hiertoe expliciet de toestemming van World of Weights heeft verkregen nadat de deelnemer hiertoe een schriftelijk verzoek heeft ingediend bij World of Weights.
 5. Deelnemer heeft bij het afsluiten van een abonnement, of het doen van een losse aankoop, recht op 14 dagen bedenktijd.

 

ARTIKEL 7 – PERSOONSGEGEVENS

 1. World of Weights verwerkt de persoonsgegevens van de deelnemer ten behoeve van een goede bedrijfsvoering, waaronder onder meer wordt verstaan het onderhouden van een goede ledenadministratie.
 2. De persoonsgegevens worden opgenomen in een bestand in de computer, waarin alle deelnemers van World of Weights zijn opgenomen. World of Weights en haar werknemers gaan vertrouwelijk om met deze verstrekte gegevens. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk ten behoeve van het genoemde doel en zullen niet worden verstrekt aan derden.
 3. Veranderingen m.b.t. de persoonlijke situatie van het lid (bijv. adres- of bankgegevens) dienen direct aan World of Weights te worden doorgegeven. Bij het niet doorgeven van deze wijzigingen en wanneer World of Weights kosten dient te maken om de nieuwe persoonsgegevens te achterhalen zullen deze kosten in rekening gebracht worden aan het lid.

 

ARTIKEL 8 – OVERIGE BEPALINGEN

 1. Alle gevallen en/of situaties waarin bovenstaand reglement niet voorziet, worden uitsluitend door de directie van World of Weights beoordeeld en beslist.
 2. World of Weights  behoudt zich het recht voor om de huisregels en algemene voorwaarden ten allen tijde te wijzigen.

 

Calendar icons created by Freepik – Flaticon

Age group icons created by Freepik – Flaticon

Trainer icons created by Freepik – Flaticon

Eye icons created by torskaya – Flaticon

Free icons created by Freepik – Flaticon

List icons created by Kiranshastry – Flaticon

Fast icons created by Freepik – Flaticon

Smartphone icons created by Freepik – Flaticon

Safe icons created by Pixel perfect – Flaticon